Tillbaka Tillbaka

Innovation

Stärk din verksamhets innovationskraft

Innovation är katalysatorn för digitala produkt

Idétorka kan drabba även den bäste. Står du och ditt team inför ett specifikt problem med produkten eller känns det som att hela verksamheten står och stampar? Ge er själva en innovationsboost! Här är några aktiviteter som kan få igång kreativiteten: 


Stärk din verksamhets innovationkraft

 • Genomför ett hackaton

  Genomför ett hackaton för att få en nystart med innovationen. Ett hackaton brukar gå ut på att lösa ett specifikt problem under en viss tid och kan resultera i många bra koncept att bygga vidare på. 

 • Kör en designsprint

  I en designsprint analyseras verksamheten med fokus på verksamhetens mål, utmaningar och problem för att veta vad som ska lösas. I sprinten brainstormar du, tillsammans med specialister, fram idéer med fokus på kundens behov. Målet är att du i slutet av sprinten har en prototyp att testa.

 • Anordna eller delta i event

  Anordna ett innovationsevent eller delta i ett för att kickstarta innovationskraften och få nya idéer. Ett event är ett utmärkt sätt att få perspektiv på både befintliga och nya idéer som kan föra din verksamhet framåt.

 • Kontinuerlig kompetensutveckling

  Kontinuerlig kompetensutveckling kan vara avgörande för att hålla sin verksamt aktuell i sin bransch i ett samhälle som ständigt förändras. För att verksamheten ska vara fortsatt konkurrenskraftig både på marknaden och som arbetsgivare måste kompetensen som efterfrågas finnas att få.

 • Hur introduceras tjänsten på marknaden

  Hur ska tjänster intoduceras på marknaden och vad ska prioriteras är viktiga frågor att ha svar på när ni är redo att lansera en ny idé. Genom att ta fram en produktstrategi får ni fram ett underlag som tar er vidare.

 • Vilka konkurrenter finns på marknaden

  Genom att genomföra en konkurrentanalys kan ni hålla er uppdaterade på er bransch. En konkurrentanalys kan visa vilka konkurrenter som finns på marknaden samt identifiera vad konkurrenterna gör bra eller dåligt. Den informationen kan användas för att stärka det egna varumärket och positionera det på marknaden.


Vilken innovationstyp är ni?

 • Early bird

  Verksamheten är uppe med tuppen och har en klar och tydlig bild av vad som skall göras. Organisation går som en välsmort lokomotiv och det är en tydlighet och öppenhet som genomsyrar arbetet. Ta rygg på organisationens drivkraft och blicka framåt.

 • Sleeping beauty

  Verksamheten har stagnerat och känner sig trygg i sin marknadsposition. Det finns varken innovationskraft från ledningen eller organisationen. Verksamheten lever på gamla meriter och ser inte behov av att undersöka nya möjligheter. Törnrosa behöver vakna för att komma på banan igen. 

 • Sleepwalker

  Företaget går bra, nya produkter och tjänster kommer ut på marknaden, dock helt tack vare medarbetare och nyckelpersoners egen drivkraft. Ledningen ger mycket spelrum och förtroende, men organisationen som helhet saknar mål. Det behövs en tydligare bild  av vart verksamheten är på väg för att motivera medarbetare och behålla marknadsandelar.

 • Just do it

  Visionen sitter, planen ligger på bordet och är redo att sättas i verket, nu gäller det bara att göra det. Gå från diskussion till handling och få med hela verksamheten på banan, fast verksamheten tycker det är bra som det är. Friskt vågat är hälften vunnet! Sätt planen i verket med hjälp av en stark och tydlig handlingsplan. 

 • Shining star

  Verksamheten har en klar vision och strategi som är välförankrad hos alla medarbetare. Innovation och kreativitet hyllas och mentaliteten är att alla är med och bidrar till verksamhetens innovationskraft och tillväxt. Nu gäller det att behålla momentum och leverera för att se resultat och fortsätta utmana. 

Testa vilken innovationstyp ni är!

Gör vårt gratis test, ta tempen på er innovationskraft och få reda på vilka förbättringsområden ditt företag har vad gäller innovationsarbete

Hur kan ett innovationskraftstest hjälpa organisationen framåt?

När vi kommer i kontakt med ett nytt företag är vi ofta nyfikna på vilken kraft som finns i företaget. Kraften att föra företaget framåt, kraften att ta tillvara idéer, kraften att kommunicera företagets idé och kraften att som medarbetare ha utrymme för att vara innovativ.

Vad innebär det att vara innovativ?

Innovare är latin och betyder Att förnya. Att vara innovativ är en kraft som finns inneboende hos alla människor på ett eller annat sätt – det definierar oss – en aktiv vilja att ständigt utvecklas. Vi vill förnya och komma med nya idéer. En organisation som lyckas ta tillvara idéer från medarbetarna kommer vidare i företagets utveckling. Medarbetare som får utrymme och blir uppskattade för nya idéer och uppslag trivs och hjälper företaget utvecklas på ett framgångsrikt sätt.

Vad är innovationskraftstestet?

När vi lanserade vårt innovationskraftstest ville vi erbjuda medarbetare i företag en möjlighet att testa sin egen, men också företagets innovationskraft. Sedan starten i februari 2020 har många individer i olika organisationer valt att göra testet. I resultaten har vi sett medarbetare i den stora organisationen som haft en otroligt stark innovationskraft medan ledningen suttit lugnt och levt på gamla meriter. Vi har sett hur personer i ledande ställning har haft helt andra visioner än de medarbetare som arbetar längre ner i organisationen.

Hur går innovationskraftstestet till?

Testet tar ca 10 min att genomföra. Du svarar på olika frågor där du graderar dina svar på en skala från ”stämmer helt” till ”stämmer inte alls”. Innovationskraftstestet utvärderar din verksamhets innovationskraft inom elva olika områden, från ren innovation via teknisk nyutveckling till kommunikation och kultur. Analysen görs sedan ur såväl ett lednings- som ett medarbetarperspektiv

Vad får jag veta i resultatet?

Vi analyserar svaren och presenterar dem i form av ett spindeldiagram. I diagrammet kan du se hur de olika perspektiven i företaget förhåller sig till varandra, genom att identifiera både hur innovationskraften ser ut för verksamheten som helhet, men också hur den skiljer sig åt mellan ledningen och medarbetarna.

Vad tycker de som gjort testet?

Nästan alla som gjort innovationskraftstestet är överraskade över hur väl testresultatet stämmer med verkligheten. I resultatet skickar vi, förutom spindel-diagrammet, med en nulägesrapport i klartext där vi beskriver hur läget ser ut just nu och vad vi tror att man behöver arbeta vidare med. Det kan vara så att ledning och medarbetare står långt ifrån varandra och inte alls har en samlad syn på hur företaget skall komma framåt i sin utveckling, men det kan också vara så att det finns gott om innovationskraft på alla nivåer – men att det behöver tas till vara!


Nästa sektion

Leverera snabbare med tvärfunktionella, agila team